Sparassis spathulata

Photo By: Chris Matherly, Georgia 2004

 

Look Alikes: Hydnopolyporus palmatus